Počas pobytu v  Dennom stacionári pre nich usporadúvame športové hry, súťaže v speve a tanci, v prednese poézie, vedomostné kvízy. Usporiadali sme pre nich už dve vianočné posedenia s rodičmi a pedagógmi, na ktorých nás potešili vlastným kultúrnym programom a vlastnoručne pripraveným pohostením.
V letnom období sa viackrát všetci spolu stretávame pri ohníku. Pri týchto príležitostiach si vymieňame skúsenosti a postrehy. Do spoločenského života sa snažíme integrovať účasťou na kultúrnych podujatiach organizovaných Obecným úradom v Mojmírovciach. V minulom roku sme navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Uskutočnili sme jednodňový výlet do Bojníc, kde sme navštívili ZOO, Bojnický zámok a termálne kúpalisko. Viackrát sme navštívili aj termálne kúpalisko v Poľnom Kesove.
 
 
V rámci integrácie a  vytvárania samoobslužných návykov navštevujeme s našimi klientmi poštu, Obecný úrad, obchod, v ktorom spoločne nakupujeme. Pravidelne s nimi udržiavame vedomostnú úroveň opakovaním učiva zo slovenského jazyka, matematiky a všeobecných predmetov.
Na jeseň sme uskutočnili týždenný rekondično-rehabilitačný pobyt v Podsuchej pri Donovaloch. V rámci ozdravného pobytu sme sa venovali turistike (Donovaly, Vlkolínec, výlety do okolia), ako aj poznávaniu kultúry (návšteva múzea, kultúrnych pamiatok). Čas strávený na chate sme venovali súťažiam v kreslení, spoločenským hrám, súťaži strašidelných masiek ako aj záverečnej diskotéke s rozprávkovými maskami, ktoré si deti samé vytvorili. Pri chate sme mali športové dopoludnia s rôznymi disciplínami.
V tomto roku pripravujeme účasť na prehliadke tvorivosti detí a mladých ľudí z  Mojmíroviec spolu so Základnou školou, Základnou umeleckou školou a Odborným učilišťom, ktorá sa koná v miestnom Dome kultúry. Chceme intenzívnejšie využívať blízkosť termálneho kúpaliska v  Poľnom Kesove a navštevovať ho čo najčastejšie.
 
Marec
Deti a mladí ľudia navštívili svoju dlhodobo chorú kamarátku vo Veľkej Doline. Povzbudili ju a zaželali jej skorý návrat do stacionára.
Máj
Návšteva hospodárskeho dvora u pána Homoľu s prehliadkou zvierat.
Jún
Organizácia usporiadala stretnutie detí a mladých ľudí spolu s rodičmi, rodinnými príslušníkmi a pedagógmi na obecnej strelnici pri opekaní špekačiek. Deti sa v areáli zahrali, rodičia a pedagógovia si vymenili skúsenosti a informácie.
 
Júl
Naša nezisková organizácia usporiadala pre deti a mladých ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinných príslušníkov celodenný výlet do Topoľčianok. Navštívili tu národný žrebčínec spojený s výkladom a jazdou na koči, hipologické múzeum a expozíciu zámku v Topoľčiankach.
August
Začala sa realizácia projektu Rehabilitačno-relaxačné cvičenia v relaxačnom stredisku Emília v Poľnom Kesove pre deti a mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Finančné prostriedky získala naša organizácia schválením projektu z Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom, za priamej podpory spoločnosti T-mobile. Návštev v relaxačnom stredisku sme sa zúčastňovali po celý rok, jeden deň v týždni.
 
September
Zúčastnili sme sa obecných osláv vinobrania a ďakovania za úrodu, ktorý bol spojený s kultúrnym programom.
Október
Výlet do Nitry spojený s návštevou Bábkového divadla v Nitre (Hobbiti), prehliadkou Nitrianskeho hradu a návštevou parku na Sihoti, kde je stála expozícia živých hospodárskych zvierat.
December
Usporiadali sme Vianočné posedenie pre deti a mladých ľudí s mentálnym postihnutím a pre ich rodičov, na ktoré si deti pripravili program a občerstvenie. Každé z detí dostalo mikulášsky balíček.