Naša nezisková organizácia a zariadenie DSS – Denný stacionár pre mentálne postihnuté deti a mládež funguje v obci Mojmírovce, so spádovou oblasťou Veľká Dolina, Svätoplukovo, Štefanovičová a  Poľný Kesov. Cieľovou skupinou sú mentálne postihnuté deti a mládež vo veku 13 – 29 rokov, s diagnózou detskej mozgovej obrny, Downovým syndrómom, autizmom, mikrocefalom, kvadruparézou a ďalšími.

Denný stacionár navštevuje v súčasnosti 8 klientov v pracovných dňoch na 4 hodiny denne. Do budúcna počítame so 14 klientmi (niektorí ešte navštevujú Špeciálnu školu v Poľnom Kesove).

 
Našu činnosť chceme rozšíriť aj na chránenú dielňu s prevádzkou 8 hodín denne. V súčasnosti pracuje naša organizácia so skupinou 18 detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľovým úsilím je pripraviť klientom chránené bývanie a rozvojom životných zručností ich pripraviť na samostatné bývanie pod odborným dohľadom priamo v obci.