Klienti

Naša nezisková organizácia a zariadenie DSS – Denný stacionár pre mentálne postihnuté deti a mládež fungovala od roku 2002 do roku 2018 v obci Mojmírovce so spádovou oblasťou Veľká Dolina, Svätoplukove, Štefanovičovej a Poľnom Kesove. Cieľovou skupinou je mentálne a telesne postihnutá mládež s diagnózami detskej mozgovej obrny, Downovým syndrómom, autizmom, mikrocefalom, kvadruparézou a ďalšími.


Od roku 2019 sa zaoberáme mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím v našom zariadení formou klubovej činnosti.